• Legemiddelindustriens bransjeregler19.2 Tildeling av donasjon

  19.2 Tildeling av donasjon

  Donasjoner kan bare gis etter søknad fra Helseorganisasjon med beskrivelse av formål, hvordan donasjonen er tenkt brukt og budsjett.

  Donasjonen skal nedfelles i skriftlig avtale mellom Medlemsfirma og Helseorganisasjonen før den ytes/utbetales.

  Både søknad og avtale skal være underskrevet av daglig leder/administrerende direktør eller annen med fullmakt til å representere Helseorganisasjonen.

  Veiledning
  Det er av stor betydning at de formelle reglene følges. Det er et absolutt vilkår for donasjoner at det foreligger søknad og skriftlig avtale som beskrevet i dette punkt 19.2. Muligheten til å søke om donasjon skal aldri «pushes» eller benyttes som salgsfremmende tiltak av Medlemsfirma.
  Medlemsfirmaet skal ikke delta i planlegging av eller føre kontroll med den aktiviteten som donasjonen gjelder. Medlemsfirmaet kan ikke kreve å få noe i retur.