• Legemiddelindustriens bransjeregler19.1 Støtte

  19.1 Støtte

  Med «Støtte» menes gjenstander av verdi eller rene økonomiske bidrag som gis av et Medlems-firma uten at mottaker gir gjenytelse av samme verdi.

  Støtte kan bare gis til Helseorganisasjoner.

  Reglene i dette kapittel 19 kommer ikke til  anvendelse når et Medlemsfirma på lik linje med andre næringsdrivende gir støtte til veldedige/ideelle/samfunnsnyttige formål som ikke direkte eller indirekte kan knyttes til firmaets virksom-het som legemiddelprodusent, som for eksempel støtte til TV-aksjonen eller lokal barneidrett.

  Veiledning
  Det vises til EFPIAs HCP Code kapittel 11 «Donations and Grants That Support Health-care or Research».
  Ulike typer Støtte kan ha ulike navn og  kriterier i Medlemsfirmaenes interne  regelverk, for eksempel donasjon,  veldedighet, charity, sponsorship, support, educational grant, research grant el.lign. All Støtte som gis må følge både disse Reglene og relevante interne regelverk.
  Det er ikke tillatt å gi Støtte til andre enn Helseorganisasjoner. Dette betyr at det f.eks. ikke er tillatt å gi Støtte til enkelt-personer. Når det gjelder prosjektstøtte og annen økonomisk overføring til Pasient- og brukerorganisasjoner, vises det til kapittel 27.