• Legemiddelindustriens bransjeregler18.5 Vilkår for bevertning og krav til innhold

  18.5 Vilkår for bevertning og krav til innhold

  Bevertning kan kun finne sted i faglig sammenheng, jf. 18.2 Varighet på faglig program og aktivitetstype er avgjørende for hvilken bevertningssats som skal benyttes:

  • Forkonsulentbesøk kan bevertningssats A benyttes.
  • Arrangementer/arbeidsmøter må ha minst 45 min. faglig innhold for at bevertningssats A kan benyttes.
  • Arrangementer/arbeidsmøter må ha minst 90 min. faglig innhold for at bevertningssats B kan benyttes.
  • Arrangementer/arbeidsmøter som har minst 7 timer faglig innhold, kan benytte serveringssats A og B i kombinasjon.
  • Ved arrangementer/arbeidsmøter som har minst 7 timer faglig innhold, og hvor det av hensyn til gjennomføring av møtet er nødvendig med ankomst kvelden før møtet, kan det serveres måltid kvelden før for inntil 50% bevertningssats B.
  • Ved virtuell deltakelse på arrangementer/arbeidsmøter, der representant for Medlemsfirmaet ikke er fysisk til stede, jf 15.1, gjelder bevertningssats A, uansett om møtet har over 90 minutter faglig innhold.

  Med faglig innhold menes faglig innlegg, produktinformasjon fra ansatt i Medlemsfirma eller faglig innlegg fra ekstern (innleid) foredragsholder.

  Veiledning
  Medlemsfirmaene avholder mange forskjellige typer møter. For å klargjøre når de to bespisningssatsene kan benyttes gis det her noen eksempler:
  a) Konsulentbesøk
  Det typiske eksempelet på denne typen aktivitet er legemiddelkonsulentbesøk i lunsjtiden. Som regel arrangeres disse møtene på Helsepersonells arbeidsplass og legemiddelkonsulenten har med mat. Alternativt kan det være aktuelt at møtet finner sted i sykehusets kantine. Møtene skal dokumenteres etter punkt 29.4, men det er ikke krav til invitasjon etter punkt 15.5.
  b) Arrangementer med minst 45 min. faglig innhold
  Det typiske eksempelet vil være et Reklamemøte på en time som arrangeres rett etter arbeidstid på en helseinstitusjon eller i et møtelokale i nærheten av Helsepersonells arbeidsplass. For matservering må møtet vare minst 45 minutter. Valg av sted reguleres av punkt 18.1.
  c) Arrangementer med minst 90 min. faglig program.
  Dette er en type Reklamemøte som ofte finner sted som kveldsmøte i et møtelokale og hvor eventuell middag serveres på en restaurant, jf. punkt 18.1.
  d) Arrangementer med minst 7 timer faglig innhold
  Det typiske eksemplet her er et heldagsmøte, uansett om deltakere reiser inn samme dag eller kvelden før. Det er anledning til å servere mat kvelden før, så lenge fagprogram dagen etter er minst 7 timer. Der hvor faglig program er delt opp på to dager, gjelder vanlige bevertningssatser tilsvarende programvarighet.
  e) Arbeidsmøter
  Eksempler på arbeidsmøter kan være et møte med konsulenter på et Advisory Board, et møte med programkomiteen eller et møte med utprøver i forbindelse med gjennomføring av en klinisk studie. For at bevertning kan tilbys, forutsettes det at kontrakt om oppdrag allerede er inngått, jf. veiledning til punkt 18.2. Bevertningssatsene gjelder tilsvarende ut fra varighet på møtet.
  For lengre møter kan det være relevant å servere enklere bespisning før møtet eller underveis. Eventuell kombinasjon av enklere mat først og full servering etter skal, samlet, ikke overstige aktuell bevertningssats tilsvarende møtevarighet. 
  Øvrig veiledning til kapittelet:
  Med faglig program menes f.eks. foredrag innen de terapi- eller fagområder Medlemsfirmaet opererer i, samt produktinnlegg. Faglig program kan også bestå av case-diskusjoner, workshops, gruppearbeid, problembasert læring, veiledning om egenomsorg,osv. innen de terapi- eller fagområder Medlemsfirmaet opererer.
  Hvis det arrangeres et samarbeidsmøte (f.eks. fellesmøte med apotekansatte) i regi av flere Medlemsfirmaer eller i samarbeid med andre firmaer, gjelder kravet til 90 minutter faglig innhold for hele arrangementet.
  Krav til  90 min faglig program før middag er ikke til hinder for å servere enkel bespisning før møtestart ved kveldsmøte, der hvor det er praktisk nødvendig. Gjøres dette og det også serveres middag i etterkant av møtet, skal kostnaden for dette tas med i beregningen av totalbeløp i forhold til maksimalsatsene for middag. Dette er ikke til hinder for at ved heldagsmøter kan man servere både lunsj og middag.
  I tillegg til den obligatoriske tiden (45 minutter, 3, 5 eller 7) med påkrevd faglig program, er det tillatt med kortere faglige foredrag/innslag om andre tema knyttet til Medlemsfirmaets eller tilhørernes virksomhet, herunder pasientbehandling, f.eks. innlegg om jus knyttet til pasientjournaler, opplæring i søk på internett etter medisinsk informasjon osv. Denne delen skal gis en underordnet plass i invitasjonen og programmet, og må komme i tillegg til den obligatoriske tiden med påkrevd faglig program.  
  Foredrag eller innslag som må anses som underholdning eller som er sosialt preget er ikke tillatt.