• Legemiddelindustriens bransjeregler18.3 Rimelig og nødvending

  18.3 Rimelig og nødvending

  Alle former for forpleining som tilbys Helsepersonell skal være rimelig i omfang og størrelse, og skal være en nødvendig premiss i forhold til det faglige programmet. Dersom middag er tillatt, jf. punkt 18.5, kan denne ikke serveres før det faglige programmet er ferdig. Dette er ikke til hinder for at kan det gis enklere beverting før eller under møtet.

  Som en generell regel skal forpleining ikke overstige hva Helsepersonell normalt ville ha betalt, hvis vedkommende skulle betalt selv.

  Forpleining skal aldri omfatte finansiering, organisering eller tilrettelegging av underholdning eller sosiale aktiviteter.

  Veiledning
  All forpleining skal være rimelig. Med rimelig menes at det ikke skal betales for dyrere forpleining, bespisning eller reise enn det som er strengt nødvendig for å oppnå det faglige mål med reisen og/eller arrangementet. Dette gjelder hele året, også i perioden før jul.