• Legemiddelindustriens bransjeregler14.6 Verdi av informasjons- og utdanningsmateriell og forholdet til gavebestemmelsene

  14.6 Verdi av informasjons- og utdanningsmateriell og forholdet til gavebestemmelsene

  Med «liten verdi” menes et maksimalbeløp som fastsettes av LMIs styre.
  Bestemmelsen om gaveforbudet i kapittel 13 er ikke til hinder for bestemmelsene i dette kapittel 14.

  Veiledning
  Med «liten verdi» menes p.t. kr. 400 eller mindre. Dette er fastsatt av styret i LMI.  Verdien beregnes som markedspris, dvs. det det ville kostet å kjøpe gjenstanden (inkl. mva.).
  Reglene har ikke noe årlig tak eller ytterligere begrensninger for utdeling av informasjons- og utdanningsmateriell. Kravene til relevans og nytte setter likevel klare begrensninger for utdelingen av slike gjenstander. Det minnes også om det generelle gaveforbudet, jf. kapittel 13, og det gjøres særlig oppmerksom på Rundskriv I-13/2005 og uttalelsene her om verdien av faglig gaver (se s. 27). Det er viktig at firmaene ser til at samlet verdi av informasjons- og utdanningsmateriell ikke overskrider det som myndighetene anser som akseptabelt.