• Legemiddelindustriens bransjeregler10.4 Konkrete krav til utforming av helse- og sykdomsinformasjon

  10.4 Konkrete krav til utforming av helse- og sykdomsinformasjon

  Helse- og sykdomsinformasjon skal være:

  • Presis: medisinskfaglig korrekt, enkel å forstå og tilpasset allmennheten
  • Oppdatert: alt trykket materiell skal være datert og medisinsk faglig oppdatert. Ved kunnskap om ny viktig sykdoms- eller helseinformasjon bør dette implementeres i og erstatte tidligere utgivelser. På nettet skal utgiver gjøre sitt ytterste for at all informasjon til enhver tid er oppdatert og datert
  • Etterprøvbar: all informasjon skal ha referanse/henvisning til medisinsk litteratur eller andre pålitelige og faglig kvalitetssikret vitenskapelige kilder
  • Tilstrekkelig utfyllende: informasjonen skal dekke alle de viktigste kjennetegn ved en gitt sykdom og ikke kun enkelte utvalgte aspekt. Formatet på informasjonen må tilpasses kvalitetskravet og ikke omvendt
  • Balansert: informasjonen skal ikke fremstille sykdom på en slik måte at det fremmer unødig bekymring. Informasjonen skal sikre at sykdommens følger/konsekvenser fremstilles realistisk uten å skape unødig uro. Håndtering av sykdommen skal presenteres på en balansert og riktig måte. Informasjonen må heller ikke overfokusere på enkelte risikofaktorer, men må plassere risikofaktorer inn i et helhetlig risikobilde for sykdom. Fremstillingen skal ikke urettmessig vektlegge spesielle behandlingsmuligheter eller et behov for å søke behandling
  • Enkel å forstå: språket som anvendes skal fremstille informasjonen på en enkel, lett forståelig måte, og ha en egnet utforming (design og format).