• Legemiddelindustriens bransjeregler1.8 Pasient- og brukerorganisasjon

    1.8 Pasient- og brukerorganisasjon

    Med Pasient- og brukerorganisasjon menes en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for funksjonshemmede, kronisk syke og/eller deres pårørende og andre interesserte samfunnsmedlemmer.