• Legemiddelindustriens bransjeregler1.5 Helsepersonellforening

    1.5 Helsepersonellforening

    Med Helse-personellforening menes en ikke-kommersiell sammenslutning av Helsepersonell som har en felles interesse, sak eller et fagområde de ønsker å fremme.

    Veiledning
    Eksempler på Helsepersonellforening kan være Norsk nevrologisk forening, Norsk cardiologisk selskap, diverse faggrupper under Norsk Sykepleieforbund eller Skandinavisk Sarkomgruppe.