• Legemiddelindustriens bransjeregler1.4 Helseorganisasjon

    1.4 Helseorganisasjon

    Med Helse-organisasjon menes enhver juridisk person (i) som driver helsehjelp eller pasientbehandling, slik som helseforetak, legepraksis osv. (ii) som er en forsknings- eller undervisningsinstitusjon innen medisinske, biologiske eller andre helserelaterte fag slik som universitet eller annen læringsinstitusjon, (iii) hvorigjennom Helsepersonell yter helsetjenester, eller (iv) som er en Helsepersonellforening (se punkt 1.5).