• Legemiddelindustriens bransjeregler1.4 Helseorganisasjon

    1.4 Helseorganisasjon

    Med Helse-organisasjon menes enhver juridisk person (i) som driver helsehjelp eller pasientbehandling, slik som helseforetak, legepraksis osv. (ii) som er en forsknings- eller undervisningsinstitusjon innen medisinske, biologiske eller andre helserelaterte fag slik som universitet eller annen læringsinstitusjon, (iii) hvorigjennom Helsepersonell yter helsetjenester, eller (iv) som er en Helsepersonellforening (se punkt 1.5).

    Veiledning
    Kravet om at en Helseorganisasjon skal være en «juridisk person» innebærer at den må ha et organisasjonsnummer. Eksempler på Helseorganisasjon kan være et helse-foretak, en privat klinikk eller Medisinsk institutt ved UiO.