• Legemiddelindustriens bransjeregler1.3 Helsepersonell

  1.3 Helsepersonell

  Med Helsepersonell menes leger, tannleger, veterinærer, fiskehelsebiologer, offentlige godkjente sykepleiere og farmasøyter samt studenter i disse fag.

  Veiledning
  Det finnes ulike definisjoner av helsepersonell i lovverket. Definisjonen i punkt 1.3 som benyttes i disse Reglene er hentet fra Legemiddelforskriften §13-7.
  Det gjøres oppmerksom på at lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr 64 («Helsepersonelloven») har en annen og bredere definisjon enn Legemiddelforskriften § 13-7. Mange faggrupper som f.eks. apotekteknikere, psykologer, fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer osv. er helsepersonell etter Helsepersonelloven, men det er kun de som faller inn under § 13-7 i Legemiddelforskriften som kan motta Reklame for reseptpliktige Legemidler.
  Vennligst merk at i Reglenes kapittel 26 benyttes en annen definisjon av helsepersonell. Dette skyldes krav i EFPIA-regelverket.
  Definisjonen i punkt 1.3 omfatter også Helsepersonell som ikke nødvendigvis driver med klinisk praksis, men har gyldig autorisasjon/lisens og kan forskrive eller administrere Legemidler, f.eks. pensjonerte eller arbeidsledige leger eller farmasøyter.