• Legemiddelindustriens bransjeregler1.14 Reklamemøte

    1.14 Reklamemøte

    Med Reklamemøte menes møte for Helsepersonell som arrangeres av Medlemsfirma hvor det gis informasjon om konkrete Legemidler i den hensikt å fremme salget eller bruken/anvendelsen.

    På tverrfaglige møter med reklame for reseptpliktige legemidler kan annet helsepersonell delta dersom (i) Helsepersonell etter 1.5 deltar og (ii) arbeidsgiver vurderer at det er faglig behov for deltakelse.

    Veiledning:
    Med «annet helsepersonell» menes helsepersonell etter helsepersonelloven (LOV1999-07-02-64), se § 3. Helsepersonelloven anser blant annet apotekteknikere, helsesekretærer, radiografer, klinisk ernæringsfysiologer, fysioterapeuter og så videre som helsepersonell.